Ignorante do hardcore: Dise do personaxe que, a altas horas, pretende dar leccións de punkismo a quen xa era punk cando el estaba nos huevos do seu pai.